تیکت پشتیبانی

دوره های ما

دوره های آموزشی تخصصی درخصوص مالیات، حسابداری و حسابرسی

کارگاه عملی تحریر دفاتر قانونی

کارگاه عملی تحریر دفاتر قانونی *تحریر دفاتر قانونی به عنوان یکی از عملیات مالی در طی سال مالی به دو روش زیر انجام میشود: 1-تحریر دفاتر قانونی به صورت روزانه…