تیکت پشتیبانی

کارگاه عملی تحریر دفاتر قانونی

*تحریر دفاتر قانونی به عنوان یکی از عملیات مالی در طی سال مالی به دو روش زیر انجام میشود:

1-تحریر دفاتر قانونی به صورت روزانه

2-تحریر ذفاتر قانونی به صورت ماهانه

در این کارگاه تحریر دفاتر قانونی به هر دو روش را بررسی می نمائیم قطعا بعد از طی کردن این دوره قادر به تحریر دفاتر قانونی هر واحد اقتصادی خواهید بود.

*مدت زمان دوره:8 ساعت

*هزینه شرکت در کلاس

 الف)به صورت آنلاین:50 هزار تومان       ب)به صورت حضوری:100 هزار تومان