تیکت پشتیبانی

استراتژی در حوزه حسابداری

 

امروزه با توجه به جهت پیچیدگی سازمان ها و رقابت روز افزون، ضرورت تدوین اسنتراتژیهای سازمان در همه ابعاد آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این نظر استراتژی و مأموریت هر یک از واحدهای سازمانی را مورد بررسی قرار میدهیم:

الف- سازمان امور مالی:

استراتژی کلی امور مالی شرکت، برای فعالیت های سرمایه گذاری، تأمین منابع از طریق سیستم بانکی، علی الخصوص بانکهای دولتی است و برای امور جاری، با توجه به بازده صنعت، تأمین منابع مالی ابتدا از طریق سهامداران و آنگاه از سایر موسسات و اشخاص ثالث تأمین اعتبار خواهد شد. لیکن رئوس موارد ذیل در ارتباط با سیاستهای مالی مورد توجه قرار گرفته است:

-استفاده حداکثر از اعتبارات سیستم بانکی دولتی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کمک به اداره بهینه امور و اجرای پروژه های جاری و توسعه ای شرکت

– کاهش سرمایه در گردش: از طریق بهینه کردن موجودی انبارها (کالای ساخته شده و نیمه تکمیل و مواد اولیه) به گونه ای متناسب با تقاضای بازار حرکت بسوی just in time

-تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد

-شناسایی دارایی های راکد و موجودی های راکد در فرآیند تولید و جایگزینی آن با منابع مناسب دیگر

-ایجاد تمهیدات لازم برای تخصیص صحیح هزینه به منظور افزایش بازدهی

-شناسایی اموال و دارایی ها و روشهای مناسب نگهداری) فیزیکی و ریالی) و بیمه مناسب آنها

-توجه به قوانین مالیاتی و استفاده از حداکثر معافیتهای مالیاتی

-استفاده از حساب های پشتیبان در کلیه سطوح بانکی (جاری- سرمایه گذاری کوتاه مدت)

– توجه به منابع خارجی جهت تأمین تسهیلات مورد نیاز در چهارچوب انطباق با قوانین جاری کشور

 ب- اهداف، برنامه ها و شاخص های اصلی فعالیت شرکت در حوزه مدیریت منابع انسانی:

استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در حوزه منابع انسانی بشرح زیر می باشد:

-جذب و نگهداری نیروی انسانی با استفاده از سیاست های انگیزشی که کاملا متفاوت از شیوه های رقبا باشد

– برقراری بیمه عمر و حوادث

– برقراری بیمه مازاد درمانی برای کارکنان و خانواده آنها

– برقراری سیستم پرداخت جبران حقوق و دستمزد)بهره وری)

– انجام معاینات پزشکی دوره ای و اطمینان از سلامت آنان

– پرداخت به موقع حقوق و مزایا

– پرداخت وام های ضروری از طریق مشارکت دادن کارکنان بوسیله (صندوق رفاه کارکنان)

-انجام خدمات مددکاری و توجه به امر ورزش

– رشد و ارتقاء سطح بینش و اطلاعات تخصصی کارکنان(جهت کارکنان مستعد که قابلیت آموزش را دارند)

– استفاده از روشها و متدهای نوین در برقراری ارتباط مدیران و کارکنان(اتوماسیون اداری)

 ج- استراتژی ها و اهداف کلان در حوزه تولید و عملیات:

 – تولید سبد کامل محصولات

 – استفاده کامل از ظرفیت های موجود

– تعمیرات و بهینه سازی در خط تولید

 – تنوع محصوالت

 – کاهش ضایعات

 – انجام فرآیند کنترل کیفیت مستمر در فرآیند تولید

 – ارتقاء سطح تخصصی تکنسین های تولید تا حد تعمیرکار مستقل

 – توجه به موارد مرتبط با خوردگی و نگهداری و تعمیرات

 – کاهش رفع آلودگی های ناشی از تولید

ابراهیم ایمانی